Όροι Χρήσης

Ο εκδοτικός οίκος Key Books δημιούργησε την εφαρμογή Key Books προκειμένου να προσφέρει στους χρήστες υπηρεσίες και προϊόντα ακουστικών βιβλίων (γνωστών και ως «audiobooks»), και συγκεκριμένα την δυνατότητα ανεύρεσης, αγοράς (purchase), προσωρινής αποθήκευσης ή κατεβάσματος (download), διαδικτυακής αναμετάδοσης (streaming) και χρήσης του αγορασθέντος προϊόντος.

 1. Η χρήση της εφαρμογής Key Books συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

2. Περιεχόμενο της Διαδικτυακής Εφαρμογής – Πνευματικά Δικαιώματα & Ευθύνη Παρόχου

 1. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στην εφαρμογή Key Books ανήκουν αποκλειστικά στην Key Books και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας του. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η εμπορική εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εφαρμογής Key Books, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αγορά και αποθήκευση των ακουστικών βιβλίων (audiobooks) σε προσωπική ηλεκτρονική συσκευή (purchase and download) υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη της εφαρμογής.
 3. Καταγγελία για διαδικτυακή προσβολή/παραβιάσεις Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων & Διαδικασία ειδοποίησης και απόσυρσης περιεχομένου (notice and takedown procedure) – Η Key Books σεβόμενη τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και την κείμενη νομοθεσία, καλεί τους τρίτους που διαπιστώνουν την ανάρτηση μη εξουσιοδοτημένου περιεχόμενου της πνευματικής τους ιδιοκτησίας να υποβάλουν αίτηση ειδοποίησης και απόσυρσης του επίμαχου περιεχομένου.
 4. H Key Books καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της εφαρμογής Key Books και της ιστοσελίδας της από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως η εφαρμογή και η ιστοσελίδα καθώς και οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στην εφαρμογή και την ιστοσελίδα της Key Books με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου φέροντας ο ίδιος την ευθύνη για την ασφαλή του πλοήγηση στην ιστοσελίδα.
 5. Η εφαρμογή και η ιστοσελίδα μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων (hyperlinks)» σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών τους ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των Όρων Χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς, να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η Key Books δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω της εφαρμογής και της ιστοσελίδας keybooks.gr
 6. Η Key Books δεν φέρει ευθύνη για οποιασδήποτε τύπου ζημίας τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας www.keybooks.gr ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση της ιστοσελίδας ή/ και από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/ και πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή/ και υπηρεσίες ή/ και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

3. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου

 1. Η Key Books, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της εφαρμογής και της ιστοσελίδας www.keybooks.gr. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι η εφαρμογή και η ιστοσελίδα, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/ και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτήν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/ και σφάλματα.
 2. Επιπλέον η Key Books διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της εφαρμογής και της ιστοσελίδας της και του περιεχομένου αυτού με ή/ και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η Key Books δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με την ιστοσελίδα.
 3. Επιπρόσθετα, η Key Books επιφυλάσσεται του δικαιώματος να περιορίσει την πρόσβαση ή να διακόψει την πρόσβαση προσωρινά ή μόνιμα σε συγκεκριμένο audiobook, όταν διαπιστωθεί παραβίαση των Όρων Χρήσης από τον επισκέπτη/χρήστη που έχει προβεί σε αγορά (purchase) του προϊόντος ή όταν ο κάτοχος του audiobook επιλέξει την άρση της διαθεσιμότητας του ή αν ανακύψουν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση η Key Books δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την διακοπή της διαθεσιμότητας του περιεχομένου.

4. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

 1. Οι επισκέπτες/χρήστες της εφαρμογής και της παρούσας ιστοσελίδας www.keybooks.gr οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του, τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.
 2. Ειδικότερα, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την παρούσα ιστοσελίδα ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
  1. Η επέμβαση επί της εφαρμογής και της ιστοσελίδας www.keybooks.gr με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο
  2. Η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κλπ. Ειδικότερα, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την παρούσα ιστοσελίδα ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
  3. Η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), οι αλυσιδωτές επιστολές, τα συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση του
  4. Η εγκατάσταση κώδικα ή αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στην ιστοσελίδα ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτού από τρίτους.
 3. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην παρούσα ιστοσελίδα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων «Όρων Χρήσης» και των σελίδων ή/ και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η Key Books δε, επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της.
 4. Η Key Books επιφυλάσσεται του δικαιώματος της μόνιμης και χωρίς προηγούμενης προειδοποίησης αναστολής λογαριασμού χρήστη που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης. Στην περίπτωση αναστολής λογαριασμού χρήστη λόγω παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης η Key Books επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να μην καταβάλει κανενός είδους ολικής ή μερικής αποζημίωσης (full or partial refund) σχετικά με ήδη καταβληθείσα αγορά.

5. Λογαριασμός Χρηστών

 1. Το περιεχόμενο της εφαρμογής και της ιστοσελίδας www.keybooks.gr είναι διαθέσιμο στους χρήστες κατόπιν εγγραφής και δημιουργίας προσωπικού και εξατομικευμένου λογαριασμού χρήστη.

Ο χρήστης αφού δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό στην ιστοσελίδα www.keybooks.gr κατεβάζει την εφαρμογή Key Books από το App Store για συσκευές iOS και από το Google Play για συσκευές Android. Στη συνέχεια μπορεί να αγοράσει το audiobook της επιλογής του. Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με χρέωση της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας και μέσω Paypal.

Δεκτές γίνονται οι πιστωτικές κάρτες VISA, MASTERCARD, DINERS και DISCOVER.

Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας δεν αποθηκεύονται. Η διαδικασία χρέωσης της κάρτας πραγματοποιείται μέσα από το ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας Alpha Bank, ενώ στην περίπτωση που επιλέξετε το Paypal, δεν δίνετε τα στοιχεία σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Η κάρτα μπορεί να χρεωθεί είτε άμεσα είτε μέχρι και 7 ημέρες από την αποστολή της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας, τα χρήματά σας θα επιστραφούν το αργότερο εντός 15 ημερών.

 1. Μετά την αγορά του audiobook επιστρέφεται στην εφαρμογή της Key Books μπορείτε να ακούσετε το audiobook που αγοράσατε.
 2. Ο χρήστης/ακροατής δύναται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού να προβαίνει σε αγορές (purchase) ακουστικών βιβλίων σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους λειτουργίας της ιστοσελίδας www.keybooks.gr .
 3. Ο χρήστης/ακροατής καλείται να διαβάσει τους όρους λειτουργίας της εφαρμογής και της ιστοσελίδας www.keybooks.gr, οι οποίοι διέπουν την αγορά και αποθήκευση ακουστικών βιβλίων καθώς επίσης και την διαδικασία πληρωμής και αποζημίωσης (refund), πριν προβεί σε οποιαδήποτε αγορά. Η Key Books διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους νομικούς όρους χρήσης και τους όρους λειτουργίας χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών.

8. Πολιτική Απορρήτου (GDPR Compliance Note)

Η Key Books ενεργώντας στο πλαίσιο του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( ΕΕ 2016/679 ), δηλώνει ότι προς εκπλήρωση των σκοπών του διαγωνισμού θα λαμβάνει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) με σκοπό να σας ενημερώνει εγγράφως για τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού, της σχετικής με αυτόν κλήρωσης και της αποστολής του δώρου σε αυτούς που θα κερδίσουν. Η συναίνεσή σας είναι απαραίτητη για την ως άνω επεξεργασία.

Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε επιθυμείτε κοινοποιώντας εγγράφως σχετικό αίτημά σας προς την εταιρεία Key Books και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@keybooks.gr

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η εταιρεία μας, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, θα διατηρεί τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σας με ασφάλεια για μέγιστο χρονικό διάστημα έξι ( 6 ) μηνών και μετά θα τα διαγράψει.

Εάν διαπιστώσετε οιαδήποτε παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να καταγγείλετε το συμβάν εγγράφως στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

H εταιρεία μας δηλώνει ότι δεν θα διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ KEY BOOKS

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ( ΕΕ 2016/679).

Η Key Books δηλώνει ότι θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (όνομα, email, τηλέφωνο) των συμμετεχόντων στον παρόντα διαγωνισμό για τους σκοπούς της διεξαγωγής αυτού καθώς και της σχετικής με αυτόν κλήρωσης και της αποστολής του δώρου σε αυτούς που θα κερδίσουν. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, διατηρούν τα κάτωθι δικαιώματα:

-δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα τους

-δικαίωμα διόρθωσης (σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας στείλτε μας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@keybooks

-δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

-δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία,

-δικαίωμα στην λήθη  και

-δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων.

Η εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά & οργανωτικά μέτρα προκειμένου οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να ασκήσουν τα ως άνω δικαιώματά τους, όπως προβλέπονται από τον ως άνω Κανονισμό. Η εταιρεία μας θα διατηρεί τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων με ασφάλεια για μέγιστο χρονικό διάστημα έξι μηνών και μετά θα τα καταστρέφει. Όποιος συμμετέχων διαπιστώσει παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να καταγγείλει το συμβάν εγγράφως στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η εταιρεία δηλώνει ότι δεν διαβιβάζονται δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτες χώρες.

 1. 9. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις
 1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επομένως, οι επισκέπτες/χρήστες πρέπει να επισκέπτονται συχνά αυτήν τη σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας www.keybooks.gr.
 2. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας στην ιστοσελίδα www.keybooks.gr διέπεται από πιο συγκεκριμένους όρους λειτουργίας, τέτοιοι όροι θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος αυτών των Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ διαφορετικών όρων, υπερισχύουν οι πιο συγκεκριμένοι όροι.
 3. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων θεωρείται άκυρη, δεν θα επηρεαστεί η εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.
 4. Η αποτυχία ή καθυστέρηση από την Key Books στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από αυτούς τους Όρους δεν θεωρείται ότι λειτουργεί ως παραίτηση από το δικαίωμα αυτό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα προκύπτει από αυτό.
 5. Η ομάδα της ιστοσελίδας www.keybooks.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για παραβίαση αυτών των Όρων που προκύπτουν από ανωτέρα βία.